POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO wyroby-kute.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. DANE OSOBOWE

3. PLIKI COOKIES I ZASOBY EKSPLOATACYJNE

4. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.sklepzduna.pl:

 • Sprzedawca Marek Jurecki, prowadzący działalność gospodarczą Marek Jurecki Wyroby Kute, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń, w tym do składania reklamacji: ul. Partyzantów 17a, 32-650 Kęty; nr NIP: 5491633130; nr REGON: 120344985; e-mail: [email protected]

 • Sklep Internetowy - sklep internetowy dostępny na stronie internetowej https://wyroby-kute.pl oraz jej podstronach;

 • Klient – [1] osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub [2] osoba prawna, lub [3] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną - która dokonała lub zamierza dokonać czynności prawnej ze Sprzedawcą. Przez dokonanie lub zamiar dokonania czynności prawnej rozumieć należy zawarcie lub chęć zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • Użytkownik - w zależności od kontekstu Klient lub osoba chcącą zostać Klientem, lub internauta odwiedzający stronę Sklepu Internetowego;

 • Polityka Prywatności – niniejszy dokument zawierający informacje na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies w Sklepie Internetowym, dostępny na stronie Sklepu Internetowego;

 • Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

 • Regulamin Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;

 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 • Produkt – rzecz ruchoma, oferowana w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

 • Usługa Elektroniczna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą interaktywnego formularza, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;

 • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 2.

Dane Osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 3.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Sprzedawca.

 

2. DANE OSOBOWE

§ 4.

 1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia przez Administratora określonych działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika.

 2. Cel, zakres oraz odbiorcy Danych Osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora wynikają bezpośrednio z czynności dokonywanych przez Klienta w Sklepie Internetowym:

 • Dane Osobowe zbierane są w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 • zakres przetwarzanych Danych Osobowych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby/miejsca działalności (ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy (ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP Użytkownika;

 • możliwi odbiorcy Danych Osobowych działający na zlecenie Administratora:

 1. firma kurierska realizująca dostawę zamówionych przesyłek;

 2. operator obsługujący płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym.

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niepodanie określonych Danych Osobowych uniemożliwia zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. Usługi Elektronicznej „konto”). Rodzaj Danych Osobowych niezbędnych do zawarcia danej umowy jest wskazywany na stronie oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

3. PLIKI COOKIES I ZASOBY EKSPLOATACYJNE

§ 5.

 1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer Administratora i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze, tablecie, smartfonie – w zależności od tego z jakiego urządzenia korzysta internauta odwiedzający Sklep Internetowy). Mechanizm ten nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§ 6.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • zapamiętywanie Produktów dodanych przez Użytkownika do koszyka zakupowego w trakcie składania Zamówienia;

 • zapamiętywanie danych Użytkownika służących do logowania do Sklepu Internetowego oraz danych wpisywanych do konkretnego formularza (np. formularza zamówienia, formularza kontaktowego).

§ 7.

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

 2. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami poszczególnych przeglądarek

§ 8.

 1. Administrator zastrzega, że sposób zarządzania plikami cookies niezbędnymi dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu Internetowego.

 2. Ograniczenie (np. czasowe) lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu (np. uniemożliwić zapamiętanie Produktów w koszyku zakupowym, a tym samym uniemożliwić złożenie Zamówienia).

§ 9.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zapamiętywaniu przez oprogramowanie serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Sklepu Internetowym.

 2. Zapisowi mogą podlegać:

 • informacje o adresie IP Użytkownika;

 • informacje o przeglądarce Użytkownika;

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik;

 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane wymienione w § 9. pkt 2. mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Sklepu Internetowego i nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 10.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

§ 11.

Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania Danych Osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych Osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 12.

 1. Administrator zapewnia Użytkownikowi, korzystającemu z Usługi Elektronicznej „konto” w Sklepie Internetowym, stały dostęp do podanych przez Użytkownika Danych Osobowych oraz możliwość ich modyfikacji w każdym momencie. W tym celu Użytkownik powinien zalogować się do swojego konta w Sklepie Internetowym i dokonać stosownych zmian.

 2. Administrator zapewnia możliwość usunięcia Danych Osobowych z prowadzonego zbioru danych, zwłaszcza w przypadku usunięcia konta Użytkownika w Sklepie Internetowym. Administrator może jednakże odmówić usunięcia Danych Osobowych Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik nie dopełnił zobowiązań finansowych wobec Administratora lub działał z naruszeniem prawa, a utrzymanie Danych Osobowych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazywana jest w § 16. Polityki Prywatności.

§ 14.

Administrator stosuje jest środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 15.

 1. Dane Osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych poprzez stronę Sklepu Internetowego upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 16.

Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności: 20.04.2016 r.

§ 17.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: [email protected]